گنجور

 
عطار

گه با من دلخسته کنی دمسازی

گه چون شمعم بسوزی و بگدازی

هر شب همگی رهم بگیری تا روز

هر روز ز نو در غلطم اندازی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode