گنجور

باب بیست و پنجم: در مراثی رفتگان

 
عطار
عطار » مختارنامه
 

شماره ۱: آن ماه که از کنار شد بیرونم

شماره ۲: ماهی که چو برق کم بقا آمده بود

شماره ۳: کس بر سر جیحون رقمی جوید باز

شماره ۴: پیمانۀ خاک گشت آن چشمۀ نوش

شماره ۵: دردا که گلم میان گلزار بریخت

شماره ۶: ماهی که چو مهر عالم آرای افتاد

شماره ۷: آه از غم آن که زود برگشت و برفت

شماره ۸: میگریم ازان مهوشم و میگریم

شماره ۹: ای دل بگری بر من مسکین و مپرس

شماره ۱۰: دی بر سر خاک دلبری با دل ریش

شماره ۱۱: ای ماه زمین به برج افلاک شدی

شماره ۱۲: ای پشت بداده رفته هم روز نخست

شماره ۱۳: بر خاک تو چون بنفشهام سر در بر

شماره ۱۴: رفتی و مرا خار شکستی در دل

شماره ۱۵: ای کرده شب باز پسین ماتم خویش

شماره ۱۶: رفتی تو و خون جگریست از تو مرا

شماره ۱۷: ای نور رخت خاک سیه بگرفته

شماره ۱۸: چون گریۀ من ابر بهاری نبود

شماره ۱۹: ای محرم من کیست کنون محرم تو

شماره ۲۰: برخیز که ابر خاک را میشوید

شماره ۲۱: از مرگِ تو هر دمی دگرگون باشم

شماره ۲۲: گل بیرخ گلرنگ تو خاریست مرا

شماره ۲۳: گفتم همه عمر نازنینت بینم

شماره ۲۴: کو کس که دل از مرگِ تو خون مینکند

شماره ۲۵: بی روی تو در ماه سیاهی آمد

شماره ۲۶: ناگاه چو رخ به راه میآوردی

شماره ۲۷: از ناز چه سود چون بسودی آخر

شماره ۲۸: جان را چو ز رفتن تو آگاهی شد

شماره ۲۹: تا خاک تو گشت غم گسارم بی تو

شماره ۳۰: از کفر بتر بی تو غنودن ما را

شماره ۳۱: در خاک ترا وطن نمیدانستم

شماره ۳۲: تا چند کشم ز مرگ تو درد از تو

شماره ۳۳: دردا که بر چون سمنت میریزد

شماره ۳۴: ای آن که به گِل، گُل چمن پوشیدی

شماره ۳۵: در ماتم تو چرخ سیه پوش بماند

شماره ۳۶: از مرگ تو فاش گشت رازم چکنم

شماره ۳۷: ای رفته و ما را به هلاک آورده

شماره ۳۸: از گریۀ زار ابر، گل تازه و پاک

شماره ۳۹: بس زود به مرگ کردی آهنگ آخر

شماره ۴۰: زین پس ناید ز دیدگانم دیدن

شماره ۴۱: چون مردن تو از پی این زادن بود

شماره ۴۲: رفتی تو به خاک و یاسمن بی تو رسید

شماره ۴۳: گل خندان شد ز گریۀ ابر بهار

شماره ۴۴: روزی که ز خاک من برون آید خار

شماره ۴۵: جانا رفتم بر دل پاکم بگری