گنجور

 
عطار

کردم تک و پوی بی عدد بسیاری

وز گرد رهت نیافتم آثاری

گیرم که ترا مینتوان دانستن

با بنده بگو که کیستم من باری

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode