گنجور

 
عطار نیشابوری
 

پس نبی فرمود منبر ساختند

از جهاز اشترش افراختند

رفت بر منبر رسول از پر دلی

بود همراهش در آن منبر علی

گفت با اصحاب پیغمبر تمام

این کلام خوش اداو با نظام

با شما ای مردمان با وفا

نیستم اولی تر از نفس شما؟