گنجور

 
عطار نیشابوری

بخش ۱ - المقاله الثالثه فی فضیلت اصحابه: نخستین قدوهٔ دار الخلافه

بخش ۲ - فی فضیلت امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه: سپهر دین عمر خورشید خطاب

بخش ۳ - فی فضیلت امیرالمؤمنین عثمان رضی الله عنه: امیر اهل دین استاد قرآن

بخش ۴ - فی فضیلت امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه: سوار دین پسر عم پیمبر