گنجور

 
حکیم سبزواری

شمارهٔ ۱ - ساقی‌نامه: دیگر بارم افتاده شوری بسر

شمارهٔ ۲ - مناجات: خداوندا دلم لبریز غم کن

شمارهٔ ۳ - و له فی عدم وصول المکاتب فی بعض الاسفار عن بعض الاقارب: بر طرق اسکندر آورده است سد

شمارهٔ ۴ - و له فی ذم الدنیا الدنیه: دیده باشی ز کودکان صغیر

شمارهٔ ۵ - حکایت: پادشاهی دُر ثمینی داشت

شمارهٔ ۶ - و له ایضاً: ای تو همساز من وهم سوزم