گنجور

مقالت اول: در ماهیت دبیری و کیفیت دبیر کامل و آنچه تعلق بدین دارد

 
نظامی عروضی
نظامی عروضی » چهارمقاله
 

بخش ۱ - مقدمه

بخش ۲ - حکایت یک - اسکافی و خطاب نوح بن منصور با آیهٔ قرآن

بخش ۳ - حکایت دو - ماکان فصار کاسمه

بخش ۴ - حکایت سه - آرد نماند

بخش ۵ - حکایت چهار - ایهاالقاضی بقم

بخش ۶ - حکایت پنج - خواجه احمد حسن میمندی و الخراج خراج

بخش ۷ - حکایت شش - مأمون و دختر فضل ذوالریاستین

بخش ۸ - حکایت هفت - خلیفهٔ عباسی در ذم سلجوقیان

بخش ۹ - حکایت هشت - گورخان و خواجه احمد و اتمتکین

بخش ۱۰ - حکایت نه - قرآن در نظر ولید بن مغیره

بخش ۱۱ - حکایت ده - محمد بن عبده کاتب