گنجور

 
نظامی عروضی

بخش ۱ - مقدمه: دبیری صناعتی است مشتمل بر قیاسات خطابی و بلاغی ...

بخش ۲ - حکایت یک - اسکافی و خطاب نوح بن منصور با آیه قرآن: اسکافی دبیری بود از جمله دبیران آل سامان رحمهم الله.

بخش ۳ - حکایت دو - ماکان فصار کاسمه: چون اسکافی را کار بالا گرفت در خدمت امیر نوح بن منصور متمکن گشت.

بخش ۴ - حکایت سه - آرد نماند: هر صناعت که تعلق بتفکر دارد صاحب صناعت باید که ...

بخش ۵ - حکایت چهار - ایهاالقاضی بقم: صاحب کافی اسماعیل بن عباد الرازی وزیر شهنشاه بود ...

بخش ۶ - حکایت پنج - خواجه احمد حسن میمندی و الخراج خراج: لمغان شهری است از دیار سند از اعمال غزنین و امروز ...

بخش ۷ - حکایت شش - مأمون و دختر فضل ذوالریاستین: در عهد دولت آل عباس رضی الله عنهم خواجگان شگرف ...

بخش ۸ - حکایت هفت - خلیفه عباسی در ذم سلجوقیان: اما در روزگار ما هم از خلفاء بنی عباس ابن ...

بخش ۹ - حکایت هشت - گورخان و خواجه احمد و اتمتکین: گور خان خطائی به در سمرقند با سلطان عالم سنجر بن ...

بخش ۱۰ - حکایت نه - قرآن در نظر ولید بن مغیره: غایت فصاحت قرآن ایجاز لفظ و اعجاز معنی است و هر ...

بخش ۱۱ - حکایت ده - محمد بن عبده کاتب: پیش از این در میان ملوک عصر و جبابره روزگار پیش ...

 
sunny dark_mode