گنجور

 
اهلی شیرازی

الهی بسر دفتر حکمت الله

بنی آدم ایینه قدرت الله

الهی بشمع جمال محمد

که بر غیر زد آتش غیرت الله

الهی بنور علی آنکه افراخت

به بازوی دین نبی رایت الله

الهی بذات حسن آنکه بودی

به خلق حسن مظهر عزت الله

الهی بحق حسین آن شهیدی

که کردش بخون سرخ رو صبغت الله

الهی به زین العباد آنکه دارد

گواهی بمعصومی از عصمت الله

الهی به اخلاص باقر که یکدم

ز طاعت نیاسود از هیبت الله

الهی به برهان جعفر که در دین

نمود از فرایض ره سنت الله

الهی به موسی کاظم که از زهر

بشهد شهادت شد از قسمت الله

الهی بفضل علی بن موسی

که دارد درش فضل بر کعبه الله

الهی بحق تقی کز کرم کرد

بخلق جهان قسمت نعمت الله

الهی بحلم نقی کز هدایت

سرشتش بعلم و ادب فطرت الله

الهی بنوری که با عسکری بود

که روشن شد از نور او حکمت الله

الهی بمهدی صاحب زمان کو

ببرهان قاطع بود حجت الله

الهی بخون شهیدان مظلوم

که زد بر یزید آتش نقمت الله

الهی به خاصان که از رحمت عام

بر اهلی رسان پرتو رحمت الله