گنجور

 
ادیب الممالک

کسان به دور مه آباد چاربخش شدند

که دست را بشناسد یکسر از دستار

نخست هیربد و مؤبدان که ایشان را

بخوانده بر من و برمان برین و هورستار

دوم شهان و جهان داوران که در گیتی

به نام چتر من و چتر بند و تورستار

سوم کدیور و پیشه ور و کشاورزان

که این گروه را گفتند پاس و سورستار

چهارم است پرستار و پیشکار کسان

به نام سودی و سودین و سود و زورستار