گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

هرگاه که بینی دو سه سرگردان را

عیبِ رهِ مردان نتوان کرد آن را

تقلید دو سه مقلّدِ بی‌معنی

بدنام کند راهِ جوانمردان را