گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

حاصل زدر تو دایما کام جهان

لطف تو بود باعث آرام جهان

با فیض خدا تا بابد تابان باد

مهر علمت مدام بر بام جهان

 
sunny dark_mode