گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

از زهد اگر مدد دهی ایمان را

مرتاض کنی به ترک دنیی جان را

ترک دنیا نه زهد دنیا زیراک

نزدیک خرد زهد نخوانند آن را