گنجور

 
ظهیری سمرقندی
 

این آمار از میان ۶۹۵ بیت شعر موجود در گنجور از ظهیری سمرقندی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۵۷۵ ۸۲/۷۳
۲ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۳۰ ۴/۳۲
۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲۶ ۳/۷۴
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۵ ۲/۱۶
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۹ ۱/۲۹
۶ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۹ ۱/۲۹
۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۸ ۱/۱۵
۸ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۷ ۱/۰۱
۹ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲ ۰/۲۹
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۲ ۰/۲۹
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲ ۰/۲۹
۱۲ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۲ ۰/۲۹
۱۳ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۲ ۰/۲۹
۱۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲ ۰/۲۹
۱۵ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۲ ۰/۲۹
۱۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱ ۰/۱۴
۱۷ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱ ۰/۱۴