گنجور

 
ظهیری سمرقندی

این آمار از میان ۶۴۱ بیت شعر فارسی از کل ۶۹۴ بیت شعر موجود در گنجور از ظهیری سمرقندی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزن‌یابی نشده ۲۵۱ ۳۹٫۱۶
۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۰۲ ۱۵٫۹۱
۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۶۲ ۹٫۶۷
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۶ ۵٫۶۲
۵ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۳۱ ۴٫۸۴
۶ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۱ ۳٫۲۸
۷ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۸ ۲٫۸۱
۸ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۶ ۲٫۵۰
۹ فعلات فعلن فعلات فعلن ۱۱ ۱٫۷۲
۱۰ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۰ ۱٫۵۶
۱۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۹ ۱٫۴۰
۱۲ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۸ ۱٫۲۵
۱۳ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۷ ۱٫۰۹
۱۴ مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع ۶ ۰٫۹۴
۱۵ مستفعلتن مستفعلتن ۶ ۰٫۹۴
۱۶ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۵ ۰٫۷۸
۱۷ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۵ ۰٫۷۸
۱۸ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۵ ۰٫۷۸
۱۹ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۴ ۰٫۶۲
۲۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۴ ۰٫۶۲
۲۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۴ ۰٫۶۲
۲۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴ ۰٫۶۲
۲۳ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۴ ۰٫۶۲
۲۴ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) ۳ ۰٫۴۷
۲۵ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲ ۰٫۳۱
۲۶ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۲ ۰٫۳۱
۲۷ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱ ۰٫۱۶
۲۸ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱ ۰٫۱۶
۲۹ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱ ۰٫۱۶
۳۰ مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع ۱ ۰٫۱۶
۳۱ مفتعلن مفتعلن فع مفتعلن مفتعلن فع ۱ ۰٫۱۶

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ ظهیری سمرقندی با زبان غالب شعر در گنجور به شرح زیر است:

ردیف زبان تعداد ابیات درصد از کل
۱ فارسی ۶۴۱ ۹۲٫۳۶
۲ عربی ۵۲ ۷٫۴۹