گنجور

کسایی » رباعیها » هستی

 

این هستی تو ، هستی هست دگر است
وین مستی تو ، مستی مست دگر است
رو ، سر به گریبان تفکر درکش
کاین دست تو ، آستین دست دگر است


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی
 

کسایی » رباعیها » تیغ خورشید

 

گر در عمری شبی به ما پردازد
وین جان به لب رسیده را بنوازد
لب بر لب او نهشته ، ناگه خورشید
با تیغ کشیده بر سر ما تازد


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی
 

کسایی » رباعیها » پیغام فلک

 

نارفته به شاهراه وصلت گامی
نایافته از حسن و جمالت کامی
ناگاه شنیدم از فلک پیغامی
کز زخم زوال نوش بادت جامی


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی