گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۴

 

آن صحن چمن، که از دم دیگفتی: دم گرگ یا پلنگ است
اکنون ز بهار مانوی طبعپرنقش و نگار همچو ژنگ است
بر کشتی عمر تکیه کم کنکاین نیل نشیمن نهنگ است


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۳

 

تا کی گویی که: اهل گیتیدر هستی و نیستی لئیمند؟
چون تو طمع از جهان بریدیدانی که همه جهان کریمند


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۱

 

بر روی پزشک زن، میندیشچون بود درست بیسیارت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۰

 

هردم که مرا گرفته خاموشپیچیده به عافیت چو فرغند


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۱

 

زلفینک او نهاده داردبر گردن هاروت زاو لانه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی