گنجور

شعرهای ازرقی هروی با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» - صفحهٔ ۱

 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۱

 

آن کس که زنا صواب بشناخت صواب

بی خدمت تو کرد طلب حشمت و آب

معلوم بود که دانۀ در خوشاب

غواص خردمند نجوید ز سراب


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۲

 

تا هجر تو کرد بر وصال تو شتاب

دارم دل جوشان چو بر آتش سیماب

ترسم که دگر نبینم ، ای در خوشاب

اندر شب هجر خویش روی تو بخواب


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

دی با رهی ، ای رنگ گل و بوی گلاب

از دیده و دل همی زدی آتش و آب

از بخت ستم باشد ، ای در خوشاب

کامروز ترا نبینم ای دوست بخواب


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۴

 

ای دل ، ز شراب عشق گشتی سرمست

کز رنج خمار او بجان نتوان رست

گر از دل من چنین فرو داری دست

در روز ز دست تو بشب باید جست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۵

 

ای صبر ، از آن نگار بیداد پرست

بر وی همه بیداد جهان یکسره هست

نزدیک آمد کزین بلا بتوان رست

ای صبر وفادار ، هنوز این یک دست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۶

 

زان گونه ز پولاد ترا دست بخست

کاندر رگت آویخت چو ماهی درشست

این نادره بر گوشۀ جان باید بست

الماس که الماس فرو برد بدست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۷

 

چون بد عهدی گشت از تو این عهد درست

در سستی دست از تو چرا دارم سست ؟

گر دست نشستمی ز تو روز نخست

امروز بخون روی خود باید شست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۸

 

گه گویم : کار ترا گیرم سست

خوش خوش مگر از تو دست بتوانم شست

چون عزم رهی شود درین کار درست

از جان باید گرفتن آغاز نخست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۹

 

سوز دل من ز بهر بار غم تست

اشک چشمم بهر نثار غم تست

این جان که ز دست او بجان آمده ام

زان می دارم که یادگار غم تست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰

 

آن کیست که آگاه ز حس و خردست :

آسوده ز کفر و دین و از نیک و بدست

کارش نه چو جسم و نفس داد و ستدست

آگاه بدو عقل و خود آگه بخودست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱

 

در عشق بتی دلم گرفتار شدست

وز فرقت او رخم چو دینار شدست

این قصه مرا ز دوست دشوار شدست

دل در کف یارو از کفم یار شدست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۱۲

 

عقل تو ببخت رهنمای تو بسست

در سمع فلک لفظ ثنای تو بسست

تاج سر قدر خاک پای تو بسست

در شخص هنر روان ز رای تو بسست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۱۳

 

از برف سر کوه چو ذات الحبکست

وین برف پرنده در هوا بس سبکست

ای شاه جهان ، بنده ز سرما تنکست

کوه و درو دشت گنبدان بس خنکست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۱۴

 

ایام درشت رام تاج الملکست

جان ابدی بنام تاج الملکست

آرام جهان قوام تاج الملکست

گردنده فلک غلام تاج الملکست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۱۵

 

چیزی که دویست و بیست صد افزونست

یک نیمۀ او هجده بود این چونست ؟

این آن داند که از خرد قارونست

نی دانش نا اهل و خسان دونست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶

 

آن کس که ز بهر او مرا غم نیکوست

با دشمن من همی زید در یک پوست

گر دشمن بنده را همی دارد دوست

بدبختی بنده دان ، نه بد عهدی دوست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۱۷

 

مر کلک ترا سخاوت ، ای خسرو ، خوست

شمشیر تو بر شیر بدارند پوست

کلک تو و شمشیر توزان زشت و نکوست

کین دوزخ دشمنست و آن جنت دوست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

 

دل بر کندم زین تن بیمار ، ای دوست

بازم خرازین بلطف یک بار ، ای دوست

مگذار مرا بردر پندار ، ای دوست

چون بردرت آمدم بزنهار ، ای دوست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۱۹

 

در چشم من از آتش عشق تو نمیست

در جان من از شادی خصم تو غمیست

با خصم منت همیشه دمسازی چیست ؟

یا رب ، مپسند ، کآشکارا ستمیست


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۲۰

 

ای رای تو با ضمیر گردون شد جفت

پیدا بر تو هر چه فلک راست نهفت

مدح چو تویی چو من رهی داند گفت

الماس خرد در سخن داند سفت


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

[۱] [۲] [۳] … [صفحهٔ آخر]