گنجور

آمار شعرها

 

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۴۱

 

آراسته کردند به پروین دو شب من

کاندر شب تاریک نکو تابد پروین


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » رباعیها » هستی

 

این هستی تو ، هستی هست دگر است

وین مستی تو ، مستی مست دگر است

رو ، سر به گریبان تفکر درکش

کاین دست تو ، آستین دست دگر است


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » رباعیها » تیغ خورشید

 

گر در عمری شبی به ما پردازد

وین جان به لب رسیده را بنوازد

لب بر لب او نهشته ، ناگه خورشید

با تیغ کشیده بر سر ما تازد


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » رباعیها » پیغام فلک

 

نارفته به شاهراه وصلت گامی

نایافته از حسن و جمالت کامی

ناگاه شنیدم از فلک پیغامی

کز خُمّ زوال نوش بادت جامی


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی