گنجور

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۴

 

خداوندا بگردانی بلا راز آفتها نگه داری تو ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۵

 

به حق هر دو گیسوی محمدزبون گردان زبردستان ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۶

 

نسیما جانب بستان گذر کنبگو آن نازنین شمشاد ما را
به تشریف قدوم خود زمانیمشرف کن خراب آباد ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۲۷

 

هر آن شمعی که ایزد برفروزدکسی کش پف کند سبلت بسوزد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر