گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۳

 

به دشواری زلیخا داد از کف دامن یوسفبه آسانی من از کف چون دهم دامان فرصت را؟


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۹

 

نهان از پرده‌های چشم می‌گریم، نه آن شمعمکه سازم نقل مجلس، گریهٔ مستانهٔ خود را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۶۰

 

فرو خوردم ز غیرت گریهٔ مستانهٔ خود رافشاندم در غبار خاطر خود، دانهٔ خود را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۷۲

 

دوام عشق اگر خواهی، مکن با وصل آمیزشکه آب زندگی هم می‌کند خاموش آتش را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۷۹

 

به بوی گل ز خواب بیخودی بیدار شد بلبلزهی خجلت که معشوقش کند بیدار عاشق را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۹۳

 

ازان چون موی آتش دیده یک دم نیست آراممکه آتش طلعتان دارند نبض پیچ و تابم را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۹۶

 

به دامان قیامت پاک نتوان کرد خون منهمین جا پاک کن ای سنگدل با خود حسابم را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۸۱

 

غم عالم فراوان است و من یک غنچه‌دل دارمچسان در شیشهٔ ساعت کنم ریگ بیابان را؟


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۸۳

 

چنان شد عام در ایام ما ذوق گرفتاریکه آزادی کند دلگیر، اطفال دبستان را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۸۴

 

بنه بر طاق نسیان زهد را چون شیشهٔ خالیدرین موسم که سنگ از لاله جام آورد مستان را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۸۵

 

به هشیاران فشان این دانهٔ تسبیح را زاهدکه ابر از رشتهٔ باران به دام آورد مستان را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۸۶

 

مکرر بود وضع روز و شب، آن ساقی جانهاز زلف و عارض خود، صبح و شام آورد مستان را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۹۲

 

نسیم ناامیدی بد ورق گرداندنی داردمکن نومید از درگاه خود امیدواران را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۹۶

 

امید من به خاموشی، یکی ده گشت تا دیدمکه سامان می‌دهد دست از اشارت، کار لالان را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۹۹

 

مرا از صافی مشرب ز خود دانند هر قومیکه هر ظرفی به رنگ خود برآرد آب روشن را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۰۱

 

دلم هر لحظه از داغی به داغ دیگر آویزدچو بیماری که گرداند ز تاب درد بالین را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۳۴

 

خمارآلودهٔ یوسف به پیراهن نمی‌سازدز پیش چشم من بردار این مینای خالی را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۳۵

 

مه نو می‌نماید گوشهٔ ابرو، تو هم ساقیچو گردون بر سر چنگ آر آن جام هلالی را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۳۷

 

غنان سیل را هرگز شکست پل نمی‌گیردنگردد قد خم مانع، شتاب زندگانی را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۳۸

 

حیات جاودان بی‌دوستان مرگی است پابرجابه تنهایی مخور چون خضر آب زندگانی را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۳۹

 

به امیدی که چون باد بهار از در درون آییچو گل در دست خود داریم نقد زندگانی را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۰

 

شود آسان دل از جان برگرفتن در کهنسالیکه در فصل خزان، برگ از هوا گیرد جدایی را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۱

 

سزای توست چون گل گریهٔ تلخ پشیمانیکه گفت ای غنچهٔ غافل، دهن پیش صبا بگشا؟


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۲

 

شکایت نامهٔ ما سنگ را در گریه می‌آردمهیای گرستن شو، دگر مکتوب ما بگشا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۸۹

 

مرا از قید مذهبها برون آورد عشق اوکه چون خورشید طالع شد، نهان گردند کوکبها


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی