گنجور

آمار شعرها

 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۹

 

سر سرو قدش شد باژگونه

دو تا شد پشت او همچون درونه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۱۰

 

تو ازفرغول باید دور باشی

شوی دنبال کار و جان خراشی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۱۱

 

به راه اندر همی شد شاهراهی

رسید او تا به نزد پادشاهی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج » پاره ۱۲

 

بهشت آیین سرایی را بپرداخت

زهر گونه درو تمثال‌ها ساخت

ز عود و چندن او را آستانه

درش سیمین و زرین پالکانه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

[۱] [۲]