گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۲

 

کسی را که باشد بدل مهر حیدرشود سرخ رو در دو گیتی به آور
ایا سر و بن، در تک و پوی آنمکه: فرغند آسا بپیچم به توبر


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۲ - در مذمت اسب خود

 

بود اعور و کوسج و لنگ و پس مننشته برو چون کلاغی بر اعور


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۵

 

چو در پاش گردد به معنی زبانم

رسد مرحبا از زمین و زمانم

به صورت و نوا و بصیت معانی

طرب بخش روحم، فرحزای جانم

خرد در بها نقد هستی فرستد

گهرهای رنگین چو زاید ز کانم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۴

 

کسی را چو من دوستگان می چه باید؟که دل شاد دارد بهر دوستگانی
نه جز عیب چیزیست کان تو ندارینه جز غیب چیزیست کان تو ندانی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۴

 

چه گر من همیشه ستا گوی باشمستایم نباشد نکو جز به نامت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱۵

 

به آتش درون بر مثال سمندربه آب اندرون بر مثال نهنگان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۴

 

به چنگال قهر تو در، خصم بد دلبود همچو چرزی به چنگال شاهین


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۸

 

چرا عمر کرکس دو صد سال؟ ویحک!نماند فزون تر ز سالی پرستو؟


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶۲

 

چه نیکو سخن گفت؟ یاری بیاریکه: تا کی کشم از خسر ذل و خواری؟


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶۷

 

جهانا، همانا کزین بی‌گناهیگنه کار ماییم و تو بی کنازی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی