گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷

 

جهانا! چه بینی تو از بچگانکه گه مادری، گاه مادندرا؟
نه پاذیر باید تو را نه ستوننه دیوار خشت و نه زآهن درا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۶ - در مدح ابوالطیب طاهر مصعبی

 

مرا جود او تازه دارد همیمگر جودش ابر است و من کشتزار
«مگر» یک سو افکن، که خود هم چنینبیندیش و دیدهٔ خرد برگمار
ابا برق و با جستن صاعقهابا غلغل رعد در کوهسار
نه ماه سیامی، نه ماه فلککه اینت غلام است و آن پیشکار
نه چون پور میر خراسان، که اوعطا را نشسته بود کردگار


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۹

 

می لعل پیش آر و پیش من آیبه یک دست جام و به یک دست چنگ
از آن می مرا ده، که از عکس اوچو یاقوت گردد به فرسنگ سنگ


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۴

 

به باز کریزی بمانم همیاگر کبک بگریزد از من رواست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۷

 

شب قدر وصلت ز فرخندگیفرح بخش‌تر از فرسنا فدست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۶

 

ز مهرش مبادا تهی ایچ دلز فرمانش خالی مباد ایچ مرج


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۴۱

 

به تو بازگردد غم عاشقینگارا، مکن این همه زشتیاد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۹

 

اگر من زونجت نخوردم گهیتو اکنون بیا و زونجم بخور


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۲

 

حسودانت را داده بهرام نحسترا بهره کرده سعادت زواش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱۰

 

بسی خسرو نامور پیش ازینشدستند زی ساری و ساریان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۴

 

گه ارمنده‌ای و گه ارغنده‌ایگه آشفته‌ای و گه آهسته‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۱

 

باندا نمودند و خشور رابدید آن سراپا همه نور را


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۲

 

کفن حله شد کرم بهرامه راکز ابریشم جان کند جامه را


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۳

 

به کوه اندرون گفت: کمکان مابیا و بکن، بگسلد جان ما


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۴

 

توانی برو کار بستن فریبکه نادان همه راست ببند و ریب


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۵

 

گرفت آب کاشه ز سرمای سختچو زرین ورق گشت برگ درخت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۶

 

ز قلب آنچنان سوی دشمن بتاختکه از هیبتش شیر نر آب تاخت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۷

 

چو گشت آن پریروی بیمار غنجببرید دل زین سرای سپنج


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۸

 

سگالندهٔ چرخ مانند غوچتبر برده بر سر چو تاج خروچ


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۹

 

که بر آب و گل نقش ما یاد کردکه ماهار در بینی باد کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۱۰

 

به دشمن بر، از خشم آواز کردتو گفتی مگر تندر آغاز کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۱۱

 

نفس را به عذرم چو انگیز کردچو آذر فزا آتشم تیز کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۱۲

 

زهر خاشه‌ای خویشتن پروردکه جز خاش وی را چه اندر خورد؟


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۱۳

 

نشست وسخن را همی خاش زدز آب دهن کوه را شاش زد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۱۴

 

ببادافره جاودان کردمندبه دوزخ بماند روانش نژند


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی