گنجور

آمار شعرها

 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۲

 

کسی را که باشد بدل مهر حیدر

شود سرخ رو در دو گیتی به آور

ایا سر و بن، در تک و پوی آنم

که: فرغند آسا بپیچم به توبر


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۲ - در مذمت اسب خود

 

بود اعور و کوسج و لنگ و پس من

نشته برو چون کلاغی بر اعور


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۵

 

چو در پاش گردد به معنی زبانم

رسد مرحبا از زمین و زمانم

به صورت و نوا و بصیت معانی

طرب بخش روحم، فرحزای جانم

خرد در بها نقد هستی فرستد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۴

 

کسی را چو من دوستگان می چه باید؟

که دل شاد دارد بهر دوستگانی

نه جز عیب چیزیست کان تو نداری

نه جز غیب چیزیست کان تو ندانی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۴

 

چه گر من همیشه ستا گوی باشم

ستایم نباشد نکو جز به نامت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱۵

 

به آتش درون بر مثال سمندر

به آب اندرون بر مثال نهنگان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۴

 

به چنگال قهر تو در، خصم بد دل

بود همچو چرزی به چنگال شاهین


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۸

 

چرا عمر کرکس دو صد سال؟ ویحک!

نماند فزون تر ز سالی پرستو؟


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶۲

 

چه نیکو سخن گفت؟ یاری بیاری

که: تا کی کشم از خسر ذل و خواری؟


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶۷

 

جهانا، همانا کزین بی‌گناهی

گنه کار ماییم و تو بی کنازی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی