گنجور

شعرهای سعدی با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» - صفحهٔ ۶

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۱۱

 

دوش در سلک صحبتی بودم

گوش و چشمم به مطرب و ساقی

پایمال معاشرت کردم

هر چه سالوس بود و زراقی

گفتم ای دل قرار گیر اکنون

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۲

 

همه را ده چو می‌دهی موسوم

نه یکی راضی و دگر محروم

خیر با همگنان بباید کرد

تا نیفتد میان ایشان گرد

کانچه در کفه‌ای بیفزاید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۳

 

عدل و انصاف و راستی باید

ور خزینه تهی بود شاید

نکند هرگز اهل دانش و داد

دل مردم خراب و گنج آباد

پادشاهی که یار درویشست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۱۱

 

هیچ دانی که چیست دخل حرام

یا کدامست خرج نافرجام

به گدایی فراهم آوردن

پس به شوخی و معصیت خوردن


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۱۲

 

نشنیدم که مرغ رفته ز دام

باز گردید و سر گفته به کام

مرغ وحشی که رفت بر دیوار

که تواند گرفت دیگر بار

رفتگان را به لطف باز آرند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۱۳

 

زخم بالای یکدگر بزنند

بخراشند و مرهمی نکنند

خار و گل درهم‌اند و ظلمت و نور

عسل و شهد و نشتر و زنبور


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۱۷

 

سگ بر آن آدمی شرف دارد

کو دل دوستان بیازارد

این سخن را حقیقتی باید

تا معانی به دل فرود آید

آدمی با تو دست در مطعوم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۱۸

 

غم نه بر دل که گر نهی بر کوه

کوه گردد ز بار غصه ستوه

جان شیرین که رنج کش باشد

تن مسکین چگونه خوش باشد؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۱۹

 

سخن زید نشنوی بر عمرو

تا ندانی نخست باطن امر

گر خلافی میان ایشانست

بی‌خلاف این سخن پریشانست


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۲۰

 

همه فرزند آدمند بشر

میل بعضی به خیر و بعضی شر

این یکی مور ازو نیازارد

وان دگر سگ برو شرف دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۲۱

 

همه دانند لشکر و میران

که جوانی نیاید از پیران

عذر من بر عذار من پیداست

بعد ازینم چه عذر باید خواست؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۲۳

 

این دغل دوستان که می‌بینی

مگسانند دور شیرینی

تا حطامی که هست می‌نوشند

همچو زنبور بر تو می‌جوشند

باز وقتی که ده خراب شود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۲۴

 

هر که را باشد از تو بیم گزند

صورت امن ازو خیال مبند

کژدمان خلق را که نیش زنند

اغلب از بیم جان خویش زنند


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۲۵

 

هر که بی‌مشورت کند تدبیر

غالبش بر غرض نیاید تیر

بیخ بی‌مشورت که بنشانی

بر نیارد به جز پشیمانی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۲۶

 

ای پسندیده حیف بر درویش

از برای قبول و منصب خویش

تا دل پادشه به دست آری

حیف باشد که حق بیازاری


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۲۷

 

برگزیدندت ای گل خرم

از گلستان اصطفی آدم

حلقه‌ای از عبادی اندر گوش

خلعتی از یحبهم بر دوش

دامن این قباه بالایی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۲۸

 

قیمت عمر اگر بداند مرد

بس بگرید بر آنچه ضایع کرد

طفل را سیبکی دهند به نقش

بستانند ازو نگین بدخش

جوهری را که این بصیرت هست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۲۹

 

خری از روستائیی بگریخت

جل بیفکند و پاردم بگسیخت

در بیابان چو گور خر می‌تاخت

بانگ می‌کرد و جفته می‌انداخت

که به جان آمده ز محنت و بند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۳۰

 

حرص فرزند آدم نادان

مثل مورچه است در میدان

این یکی مرده زیر پای دواب

آن یکی دانه می‌برد به‌شتاب


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۳۱ - حکایت

 

پیری اندر قبیلهٔ ما بود

که جهاندیده‌تر ز عنقا بود

صد و پنجه بزیست یا صد و شصت

بعد از آن پشت طاقتش بشکست

دست ذوق از طعام باز کشید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

[صفحهٔ اول] … [۴] [۵] [۶] [۷]