گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۳

 

منم آن نخل خزان دیده کز اسباب جهانهیچ در بار به جز برگ سفر نیست مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۴

 

همه شب قافلهٔ نالهٔ من در راه استگر چه فریادرسی همچو جرس نیست مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۵

 

زنگیان دشمن آیینهٔ بی‌زنگارندطمع روی دل از تیره‌دلان نیست مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۶

 

روزگاری است که با ریگ روان همسفرممی‌روم راه و ز منزل خبری نیست مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۷

 

گر چه چون سرو تماشاگه اهل نظرماز جهان جز گره دل ثمری نیست مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۸

 

آن نفس باخته غواص جگرسوخته‌امکه به جز آبلهٔ دل، گهری نیست مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۹

 

خانه بر دوش‌تر از ابر بهاران بودملنگر درد تو، چون کوه گران کرد مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۰

 

سبک از عقل به یک رطل گران کرد مراصحبت پیر خرابات جوان کرد مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۱

 

گر چو خورشید به خود تیغ زنم، معذورمطرفی نیست درین عالم نامرد مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۳

 

نیست جز پاکی دامن گنهم چون مه مصرکو عزیزی که برون آورد از بند مرا؟


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۲

 

می‌کشم تهمت سجادهٔ تزویر از خلقگرچه فرسوده شد از بار سبو دوش مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۵

 

گر بدانی چه قدر تشنهٔ دیدار توامخواهی آمد عرق‌آلود به آغوش مرا!


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۶

 

شب زلف سیه افسانهٔ خوابم شده بودساخت بیدار دل آن صبح بناگوش مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۹

 

عشق سازد ز هوس پاک، دل آدم رادزد چون شحنه شود، امن کند عالم را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۶۵

 

شور و غوغا نبود در سفر اهل نظرنیست آواز درا، قافلهٔ شبنم را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۷۶

 

آشنایی به کسی نیست درین خانه مرانظر از جمع به شمع است چو پروانه مرا


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۹۵

 

کار موقت به وقت است، که چون وقت رسیدخوابی از بند رهانید مه کنعان را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۰۴

 

دلت ای غنچه محال است سبکبار شودتا نریزی ز بغل این زر اندوخته را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۰۵

 

دعوی سوختگی پیش من ای لاله مکنمی‌شناسد دل من بوی دل سوخته را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۰۶

 

غم مردن نبود جان غم اندوخته رانیست از برق خطر مزرعهٔ سوخته را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۰۷

 

چه قدر راه به تقلید توان پیمودن؟رشته کوتاه بود مرغ نوآموخته را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۱۷

 

ساحلی نیست به جز دامن صحرای عدمخس و خاشاک به دریای وجود آمده را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۱۸

 

گریه بسیار بود، نو به وجود آمده راخاک زندان بود از چرخ فرود آمده را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۳۶

 

جان محال است که در جسم بود فارغبالخواب آشفته بود مردم زندانی را


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۸

 

گریه بر حال کسان بیشتر از خود داریمبر مراد دگران سیر کند اختر ما


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی