گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹۳

 

یخچه می‌بارید از ابر سیاهچون ستاره بر زمین از آسمان
چون بگردد پای او از پای دارآشکوخیده بماند همچنان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹۹

 

جمله صید این جهانیم، ای پسرما چو صعوه، مرگ بر سان زغن
هر گلی پژمرده گردد زو، نه دیرمرگ بفشارد همه در زیر غن


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۶

 

مار را، هر چند بهتر پروریچون یکی خشم آورد کیفر بری
سفله طبع مار دارد، بی خلافجهد کن تا روی سفله ننگری


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۱ - بوی جوی مولیان آید همی

 

بوی جوی مولیان آید همییاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی راه اوزیر پایم پرنیان آید همی
آب جیحون از نشاط روی دوستخنگ ما را تا میان آید همی
ای بخارا! شاد باش و دیر زیمیر زی تو شادمان آید همی
میر ماه است و بخارا آسمانماه سوی آسمان آید همی
میر سرو است و بخارا بوستانسرو سوی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱

 

گرچه بشتر را عطا باران بودمر ترا زر و گهر باشد عطا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۵

 

بودنت در خاک باشد، یافتیهم چنان کز خاک بود انبودنت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۸

 

با درفش کاویان و طاقدیسزر مشت افشار و شاهانه کمر


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۶۶

 

چون لطیف آید به گاه نوبهاربانگ رود و بانگ کبک و بانگ تز


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۸۶

 

بس عزیزم، بس گرامی، شاد باشاندرین خانه بسان نو بیوک


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۸۷

 

یک به یک از در درآمد آن نگارآن غراشیده ز من، رفته به جنگ


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۸۹

 

چو هامون دشمنانت پست بادندچو گردون دوستان والا همه سال


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱۸

 

تلخی و شیرینیش آمیخته استکس نخورد نوش و شکر با پیون


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳۷

 

آتش هجر ترا هیزم منمو آتش دیگر ترا هیزم پده


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۱

 

هرکه نامخت ازگذشت روزگارنیز ناموزد ز هیچ آموزگار


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۲

 

از خراسان به روز طاوس وشسوی خاور می‌خرامد شاد و خوش
کآفتاب آید به بخشش زی برهروی گیتی سبز گردد یکسره
مهر دیدم بامدادان چون بتافتاز خراسان سوی خاور می‌شتافت
نیم روزان بر سر ما برگذشتچو به خاور شد ز ما نادید گشت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۳

 

هم چنان سرمه که دخت خوب رویهم به سان گرد بردارد ز روی
گرچه هر روز اندکی برداردشبافدم روزی به پایان آردش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۴

 

شب زمستان بود، کپی سرد یافتکرمکی شبتاب ناگاهی بتافت
کپیان آتش همی پنداشتندپشتهٔ هیزم برو بر داشتند


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۵

 

آن گرنج و آن شکر برداشت پاکوندر آن دستار آن زن بست خاک
باز کرد از خواب زن را نرم و خوشگفت: دزدانند و آمد پای پش
آن زن از دکان فرود آمد چو بادپس فلرزنگش به دست اندر نهاد
شوی بگشاد آن فلرزش، خاک دیدکرد زن را بانگ و گفتش: ای پلید


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۶

 

دمنه را گفتا که تا: این بانگ چیست؟با نهیب و سهم این آوای کیست؟
دمنه گفت او را: جزین آوا دگرکار تو نه هست و سهمی بیشتر
آب هر چه بیشتر نیرو کندبند ورغ سست بوده بفگند
دل گسسته داری از بانگ بلندرنجکی باشدت و آواز گزند


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۷

 

گفت: هنگامی یکی شهزاده بودگوهری و پر هنر آزاده بود
شد به گرما به درون یک روز غوشتبود فربی و کلان و خوب گوشت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۸

 

کشتیی بر آب و کشتیبانش بادرفتن اندر وادیی یکسان نهاد
نه خله باید، نه باد انگیختننه ز کشتی بیم و نه ز آویختن


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۹

 

بانگ زله کرد خواهد کر گوشوایچ ناساید به گرما از خروش
برزند آواز دونانک به دستبانگ دونانک سه چند آوای هست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۱۰

 

وز درخت اندر، گواهی خواهد اویتو بدانگاه از درخت اندر بگوی:
کان تبنگوی اندرو دینار بودآن ستد ز یدر که ناهشیار بود


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۱۱

 

هم چنان کبتی، که دارد انگبینچون بماند داستان من برین:
کبت ناگه بوی نیلوفر بیافتخوشش آمد سوی نیلوفر شتافت
وز بر خوشبوی نیلوفر نشستچون گه رفتن فراز آمد بجست
تا چو شد در آب نیلوفر نهاناو به زیر آب ماند از ناگهان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۱۲

 

هیچ شادی نیست اندر این جهانبرتر از دیدار روی دوستان
هیچ تلخی نیست بر دل تلخ تراز فراق دوستان پر هنر


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی