گنجور

آمار اوزان عروضی

 
رشیدالدین وطواط
رشیدالدین وطواط
 

این آمار از میان ۸۵۷۴ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۴۷۹ ۲۸.۹۱
۲ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۸۲۲ ۲۱.۲۵
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۳۳۶ ۱۵.۵۸
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۷۸۴ ۹.۱۴
۵ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۳۷۲ ۴.۳۴
۶ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۲۱۹ ۲.۵۵
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۱۴ ۲.۵۰
۸ مفاعیلن مفاعلین فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۰۹ ۲.۴۴
۹ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۸۱ ۲.۱۱
۱۰ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۸۱ ۲.۱۱
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۷۴ ۲.۰۳
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۵۲ ۱.۷۷
۱۳ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۰۸ ۱.۲۶
۱۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۸۶ ۱.۰۰
۱۵ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۶۰ ۰.۷۰
۱۶ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۵۰ ۰.۵۸
۱۷ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۴۹ ۰.۵۷
۱۸ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۴۳ ۰.۵۰
۱۹ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۲۱ ۰.۲۴
۲۰ وزنیابی نشده ۱۳ ۰.۱۵
۲۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع ۱۱ ۰.۱۳
۲۲ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۸ ۰.۰۹
۲۳ مفعول مفاعیل فاعلن ۲ ۰.۰۲