گنجور

 
سعدالدین وراوینی

باب اول : در تعریف کتاب و ذکر واضع و بیان اسباب وضع آن.

باب دوم : در ملک نیکبخت و وصایا که فرزندان را بوقت موت فرموده.

باب سیوم : در ملک اردشیر و دانای مهران‌به

باب چهارم: در دیو گاوپای و دانای دینی

باب پنجم: در دادمه و داستان

باب ششم : در زیرک و زروی

باب هفتم : در شیر و شاه پیلان

باب هشتم: در شتر و شیر پرهیزگار

باب نهم : در عقاب و آزاد چهره وایرا

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode