گنجور

دیوان کسایی به تصحیح محمدامین ریاحی

 

دیوان کِسایی مَروزی شاعر قرن چهارم هجری با تکیه بر زحمت آقای مهرداد بیات و با استفاده از تصحیح شادروان استاد محمدامین ریاحی به گنجور اضافه شده است.

آقای مهرداد بیات دیوان یاد شده را با استفاده از گنجور رومیزی تایپ کرده‌اند.