گنجور

منبع کنز الحقایق

 

کنز الحقایق شیخ محمود شبستری به همت آقای علی پی‌سپار به گنجور اضافه شده است.