گنجور

سایت دانشگاه فرانکفورت

 

متن منظومهٔ ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی از بخشی از سایت دانشگاه فرانکفورت که صفحهٔ آغازین آن اینجاست براشته شده است.