گنجور

دیوان بیدل انتشارات نگاه

 

غزلیات بیدل دهلوی با استفاده از «دیوان بیدل دهلوی» به تصحیح اکبر بهداروند و منتشر شده توسط انتشارات نگاه در سال ۱۳۸۶در دو جلد به گنجور اضافه شده است (این کتاب علی رغم نامش فقط شامل غزلیات بیدل است).

دیوان غزلیات بیدل