گنجور

منابع دیوان باباافضل کاشانی

 

آثار باباافضل کاشانی به همت جناب «الف. رسته» و با استفاده از جلد دوم مصنفات بابا افضل منتشره به سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۷ توسط انتشارات دانشگاه تهران به تصحیح مجتبی مینوی و یحیی مهدوی به گنجور اضافه شده است.