گنجور

 
صوفی محمد هروی
 

این آمار از میان ۲,۲۲۴ بیت شعر موجود در گنجور از صوفی محمد هروی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۹۲۴ ۴۱/۵۵
۲ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۳۹۸ ۱۷/۹۰
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۱۵ ۹/۶۷
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۷۸ ۸/۰۰
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۴۷ ۶/۶۱
۶ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۴۳ ۶/۴۳
۷ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۷۷ ۳/۴۶
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۲ ۱/۴۴
۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۶ ۱/۱۷
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۲۳ ۱/۰۳
۱۱ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۵ ۰/۶۷
۱۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۴ ۰/۶۳
۱۳ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۹ ۰/۴۰
۱۴ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۸ ۰/۳۶
۱۵ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۷ ۰/۳۱
۱۶ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۷ ۰/۳۱
۱۷ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۱ ۰/۰۴