گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اشکانیان » بخش ۲۱

 

چو آگاه شد زان سخن هفتواد

دلش گشت پردرد و سر پر ز باد

بیامد که دژ را کند خواستار

بران باره بر شد دمان شهریار

بکوشید چندی نیامدش سود

[...]

فردوسی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode