گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۲ - در رثای امیر معزی

 

تا چند معزای معزی که خدایشزینجا به فلک بر دو قبای ملکی داد
چون تیر فلک بود قرینش به ره آوردپیکان ملک بر دو به تیر فلکی داد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی