گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۸۲ - در رثای امیر معزی

 

شد باز گهر طبع گهرزای معزیشد یار فلک عقل فلکسای معزی
گر زهره به چرخ دویم آید عجبی نیستدر ماتم طبع طرب افزای معزی
کز حسرت درهای یتیمش چو یتیمانبنشست عطارد به معزای معزی


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی