گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یپیدانیست»

 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸

 

اندر ره عشق دی و کی پیدا نیست

مستان شده‌اند و هیچ می پیدا نیست

مردان رهش ز خویش پوشیده روند

زان بر سر کوی عشق پی پیدا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

مردان همه در سماع و نی پیدا نیست

مستان همه ظاهرند و می پیدا نیست

صد قافله بیشتر پیشتر درین ره رفتند

وین طرفه که هیچگونه‌ای پیدا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی