گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۷۰

 

در عشق توام وفا قرین میبایدوصل تو گمانست و یقین میباید
کار من و دل خاصه در حضرت توبد نیست و لیکن به از این میباید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۶

 

در عشق توم وفا قرین می‌بایدوصل تو گمانست، یقین می‌باید
کار من دل خواسته در خدمت توبد نیست ولیکن به ازین می‌باید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۴

 

چشمی به سحاب همنشین می‌باید
خاطر به نشاط خشمگین می‌باید
سر بر سر دار و سینه بر سینهٔ تیغ
آسایش عاشقان چنین می‌باید


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر