گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۵۵

 

آن خوش باشد که صاحب تمییزیبی‌آنکه بگویند و بگوید چیزی
بی‌گفت و تقاضا برسد مهمانراتروندهٔ خوش ز صاحب پالیزی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۷۵

 

از عشق تو هر طرف یکی شبخیزیشب کشته ز زلفین تو عنبر بیزی
نقاش ازل نقش کند هر طرفیاز بهر قرار دل من تبریزی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۶۴

 

ای یار گرفتهٔ شراب آمیزیبرخیزد رستخیز چون برخیزی
می‌ریز شراب را که خوش می‌ریزیچون خویش چنین شدی چرا بگریزی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۰۴

 

عشق آن نبود که هر زمان برخیزیوز زیر دو پای خویش گردانگیزی
عشق آن باشد که چون درآئی به سماعجان در بازی وز دو جهان برخیزی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۱۳

 

گر بگریزی چو آهوان بگریزیور بستیزی چون آهنان بستیزی
زان شاخ گلی که ما درآویخته‌ایمای مرغک زیرک به دو پا آویزی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۵

 

تا کی به غم، ای دل، خوی حسرت ریزی؟زو جان نبری گر ز غمش نگریزی
خصمان تو بی‌مرند،در معرضشانآخر به مراغه‌ای چه گرد انگیزی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳

 

ای دیده اگر هزار سیل انگیزی
خاک همه تبریز به خون آمیزی
از عهده ماتمش نیائی بیرون
بی فایده آب خود چرا می‌ریزی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۴

 

از باد اگر سبق بری در تیزی
چون خاک اگر هزار رنگ آمیزی
چون آب محبت علی نیست تو را
آتش ز برای خود همی انگیزی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۰۷

 

زیبد اگر از تنگدلی بگریزی
در خرّمی و عیش فراخ آویزی
هم باده، گرت بجان ستانی میلست
هم جرعه ، اگگر دل دهدت خون ریزی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل