گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹۲

 

طبعی نه که با دوست در آمیزم منعقلی نه که از عشق بپرهیزم من
دستی نه که با قضا درآویزم منپائی نه که از میانه بگریزم من


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۷

 

بختی نه که با دوست درآمیزم من
عقلی نه که از عشق بپرهیزم من
دستی نه که با قضا درآویزم من
پایی نه که از میانه بگریزم من


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵۲

 

بختی نه که با دوست در آمیزم من
صبری نه که از عشق بپرهیزم من
دستی نه که با قضا در آویزم من
پایی نه که از دست تو بگریزم من


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر