گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۶

 

آن دشمن دوست روی دیدی که چه کردیا هیچ به غور آن رسیدی که چه کرد
گفتا همه آن کنم که رایت خواهددیدی که چه گفت و هم شنیدی که چه کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱۳

 

آن دشمن دوست بود دیدی که چه کرد
یا اینکه بغور او رسیدی که چه کرد
میگفت همان کنم که خواهد دل تو
دیدی که چه میگفت و شنیدی که چه کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر