گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴۱

 

انوار صلاح دین برانگیخته بادبر دیده و جان عاشقان ریخته باد
هر جان که لطیف گشت و از لطف گذشتبا خاک صلاح دین درآمیخته باد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۱

 

از کبر چو من طبع تو بگریخته باد
با خلق چو تو خلق من آمیخته باد
دشمنت چو من به گردن آویخته باد
یا همچو من آب روی او ریخته باد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۶

 

با قدر تو آب آسمان ریخته بادبا خاک درت ستاره آمیخته باد
گر کم کند از سر تو یک موی فلکخورشید ازو به مویی آویخته باد


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۵۵

 

دلها همه در زلف تو آویخته باد
جانها همه از طبع تو آمیخته باد
هر شور که در جهان برانگیزد چرخ
آن شور ز جعد زلفت انگیخته باد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی