گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵۳

 

دل بر سر تو بدل نجوید هرگزجز وصل تو هیچ گل نبوید هرگز
صحرای دلم عشق تو شورستان کردتا مهر کسی دگر نروید هرگز


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۱

 

دل جز ره عشق تو نپوید هرگز
جان جز سخن عشق نگوید هرگز
صحرای دلم عشق تو شورستان کرد
تا مهر کسی در آن نروید هرگز


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر