گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷۵

 

آن را منگر که ذوفنون آید مرددر عهد و وفا نگر که چون آید مرد
از عهدهٔ عهد اگر برون آید مرداز هرچه صفت کنی فزون آید مرد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۵

 

منگر تو بدانکه ذوفنون آید مرد
در عهد وفا نگر که چون آید مرد
از عهدهٔ عهد اگر برون آید مرد
از هر چه گمان بری فزون آید مرد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۱۶

 

در علم و عمل چو ذوفنون آید مرد
آرایش بیرون و درون آید مرد
از معرکه بی زخم برون آید مرد
وز پردهٔ کار غرق خون آید مرد


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی