گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۷۰

 

از خلق ز راه تیزهوشی نرهیوز خود ز سر سخن‌فروشی نرهی
ز این هر دو اگر سخت نکوشی نرهیاز خلق وز خود جز به خموشی نرهی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱۹

 

از خلق ز راه تیز گوشی نرهی
وز خود ز سر سخن‌فروشی نرهی
زین هر دو بدین دو گر بکوشی نرهی
از خلق و ز خود جز به خموشی نرهی


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی