گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۳۴

 

در انجمنی نشسته دیدم دوششنتوانستم گرفت در آغوشش
رخ را به بهانه بر رخش بنهادمیعنی که حدیث میکنم در گوشش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی