گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۳

 

زان می خوردم که روح پیمانه اوستزان مست شدم که عقل دیوانهٔ اوست
شمعی به من آمد آتشی در من زدآن شمع که آفتاب پروانهٔ اوست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹

 

زان میخوردم که روح پیمانهٔ اوست
زان مست شدم که عقل دیوانهٔ اوست
دودی به من آمد آتشی با من زد
زان شمع که آفتاب پروانهٔ اوست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر