گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۱۱

 

ای خوار و عزیز ری همه خاک رهت
روشن بصر اصفهان ز گرد سپهت
تبریز و عراق ساحت بارگهت
بر چهره فارس خال چتر سیهت


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵

 

آرام منا، کجاست آرامگه ات
ره سوی تو کو؟ که سوی من باد رهت
زین روی که مه به شب بُوَد، روز رهی
شب گشت در آرزوی روی چو مهت


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی