گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۰

 

با سرو قدی تازه‌تر از خرمن گلاز دست منه جام می و دامن گل
زان پیش که ناگه شود از باد اجلپیراهن عمر ما چو پیراهن گل


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۱

 

پیراهن گل دریده شد بر تن گلشلوار تو بینما چو پیراهن گل
ای خرمن کون تو به از خرمن گلجایی که بود کون تو کون زن گل


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸

 

بشکفت شکوفه باز چون خرمن گل
سبزه بکشید حلّه در دامن گل
در تاک نگر که با سر افرازی خویش
کرده است به ناز دست در گردن گل


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۶۱

 

ابر آمد و کرد پر گهر دامن گل
زیرا همه دامنست پیراهن گل
ما نیز نهیم رخت پیرامن گل
پیمانه همی زنیم در خرمن گل


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۶۲

 

عشّاق بر آمدند پیرامن گل
یکباره زدند دست در دامن گل
وز بس که همی کشند پیراهن گل
آنک بهزار شاخ شد بر تن گل


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۶۳

 

آتش چو فکند باد در خرمن گل
بر خاک چکید آب پیراهن گل
ای ساقی می دست تو و دامن گل
وی دختر رز خون تو در گردن گل


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل